Menu
Parallax Background

REGULAMIN SERWISU

regulamin usług pozycjonowania stron, projektowania stron i sklepów, hostingu VPS, gsuite, google drive, mailingu i pozostałych usług wykonywanych przez rankscore.pl

REGULAMIN SERWISU
§1. Postanowienia ogólne


1. Firma PRZEMYSŁAW PASIEKO z siedzibą w 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 53B, NIP 6282184214 zwana dalej Operatorem jest właścicielem serwisu rankscore.pl i ma wyłączne prawo do jego obsługi.

2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem. Rejestracja konta równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Nie będą rozpatrywane żadne reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu.

3. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.


§2. Zasady użytkowania


1. Zamawianie usług odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach serwisu. Usługi aktywowane są przez Operatora niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za wybrany wariant usług.

2. Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego okresu abonamentowego nie wpłynie dowód wpłaty za kolejny okres abonamentowy, usługi są blokowane na 7 dni. W wypadku, gdy Operator otrzyma potwierdzenie wpłaty następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku, po 14 dniach od momentu wygaśnięcia abonamentu następuje usunięcie usługi oraz związanych z nią danych i wygaśniecie umowy o świadczenie danej usługi przez Operatora.


§3. Prawa Klienta


1. Klient może zrezygnować z usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.

2. Klient ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Operatora warunków niniejszego Regulaminu. Przysługuje mu również w tym przypadku prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy.


§4. Zobowiązania Klienta


1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie oraz do uiszczania opłat za usługi.

2. Klient jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat abonamentowych zgodnie z warunkami obowiązującymi w serwisie.

3. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas zamawiania usług oraz aktualizacji danych w razie ich zmiany.

4. Zabrania się instalowania na kontach treści obraźliwych, łamiących prawa autorskie i niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, oprogramowania do przetwarzania rozproszonego, oprogramowania służącego do generowania kryptowalut, serwerów gier opartych o technologię JAVA.


§5. Zobowiązania Operatora


1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Klientowi, który opłacił abonament i nie złamał niniejszego regulaminu.

2. Operator ma obowiązek informowania z odpowiednim wyprzedzeniem Klienta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

3. Operator zobowiązuje się do zrekompensowania Klientowi braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikającego z winy Operatora w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 10 dni za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres jednego dnia


§6. Prawa Operatora


1. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania usług serwisu. W szczególności dotyczy to łamania reguł korzystania z sieci Internet (netykieta), wysyłania spamu, działania na szkodę Operatora lub wykorzystywania usług do celów niezgodnych z prawem polskim. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej.

2. Serwisy o zawartości sprzecznej z obowiązującym prawem nie będą utrzymywane przez Operatora. Operator rezerwuje sobie prawo do interwencji w takich sytuacjach, a w przypadkach szczególnych, do usunięcia danych bez uprzedniego powiadamiania o tym Klienta.

3. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych w procesie rejestracji Operator ma prawo skasować takie konto, co wiąże się z przepadkiem wniesionych opłat abonamentowych.


§7. Rozliczenia finansowe


1. Opłaty abonamentowe są ustalane za okres roku lub 2 lat. Opłaty te są niepodzielne. Wybranie innego okresu niż występujący w ofercie Operatora nie jest możliwe.

2. Wszelkie obniżki lub podwyżki cen za usługi internetowe świadczone w ramach usług nie dotyczą Klientów, którzy dokonali opłaty abonamentowej za wybrany okres do końca trwania tego okresu.

3. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta w sieci Operatora. Nie obejmuje natomiast pozostałych kosztów związanych z użytkowaniem tego konta (uzyskanie dostępu komutowanego bądź jakiegokolwiek innego dotępu do Internetu, zakup sprzętu i odpowiedniego oprogramowania), a także kosztu zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW Klienta lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.

4. Fakturę wystawia się z chwilą otrzymania przez Operatora dowodu dokonania opłaty abonamentowej. Datą wystawienia faktury jest dzień otrzymania wpłaty.

5. Klient zobowiązany jest do umieszczenia na blankiecie wpłaty identyfikatora usługi, której płatność dotyczy. Nieprawidłowo wypełniony blankiet może skutkować konsekwencjami dotyczącymi przekroczenia terminu płatności. (§2 pkt. 2)

6. Abonent wszystkie opłaty przekazuje na konto firmy PRZEMYSŁAW PASIEKO, ul. Grunwaldzka 63B, 32-540 Trzebinia, NIP 6282184214

7. Ceny zawarte w Cenniku usług są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT 23%.

8. Rachunek bankowy, na który należy uiszczać wpłaty: SKOK im. Franciszka Stefczyka PL15 7065 0002 0652 5122 2204 0001

9. Wpłaty prze klienta mogą być również dokonywane w systemie szybkich transferów PRZELEWY24, kartą płatniczą (Operator STRIPE PAY) lub PayPal (przemyslaw@pasieko.net.pl).

10. Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.


§8. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora


1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, itp.)

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
a) braku ciągłości świadczenia usług nie z winy Operatora,
b) nieprawidłowego użytkowania usług,
c) podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta Klienta,
d) niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez użytkownika,
e) działania czynników zewnętrznych, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, sprzętu lub oprogramowania operatorów telekomunikacyjnych),
f) okoliczności siły wyższej oraz kataklizmów (np. powódź, huragan, działania wojenne itp.).

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z blokady oraz usunięcia danych związanych z nieopłaconą usługą.


§9. Postanowienia końcowe


1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest polityka prywatności i warunki umowne przewidziane dla konkretnych usług wykonywanych przez operatora pozycjonowanie strony, wykonanie strony WWW, wykonanie sklepu internetowego oraz operatorów zewnętrznych świadczych usługi G Suite i dysk google.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż jest świadomy swojego prawa do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. Jeśli Klient wyraźnie nie zastrzegł inaczej, Operator może opublikować nazwę firmy Klienta oraz adres jego serwisu na swojej liście referencyjnej.

3. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające w trakcie świadczenia usług strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą negocjacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. Prawem właściwym dla stron jest prawo polskie.